Home / Cẩm Nang / Cùng Học Hay ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 5

Cùng Học Hay ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 5

Video Cách đọc Từ vựng tiếng Anh lớp 12 – Unit 5: Cultural Identity – HocHay

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 12 Unit 5 từ vựng các bạn nhé!

Từ vựng tiếng Anh lớp 12 – Unit 5: Cultural Identity

Audio – Mp3 Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 5

assimilate (v): đồng hóa

assimilation (n): sự đồng hóa

attire (n): quần áo, trang phục

blind man’s buff: trò chơi bịt mắt bắt dê

cultural identity: bản sắc văn hóa

cultural practices: các hoạt động văn hóa, tập quán văn hóa

custom (n): phong tục, tập quán

diversity (n): tính đa dạng

flock (v): lũ lượt kéo đến

maintain (v): bảo vệ, duy trì

martial spirit (n.phr): tin thần thượng võ

multicultural (adj): đa văn hóa

national custome: trang phục dân tộc

national pride: lòng tự hào dân tộc

solidarity (n): sự đoàn kết, tình đoàn kết

unify (v): thống nhất

unique (adj): độc lập, duy nhất, chỉ có 1

unite (v): đoàn kết

worship (v): tôn kính, thờ cúng

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 12 Unit 5 – App HocHay cho Android & iOS

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

Mindmap Unit 5 lớp 12 – Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 12 qua sơ đồ tư duy thông minh

 

Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 12 bằng mindmap

"

10 từ mới tiếng Anh lớp 12 Unit 5 – tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá – Learn English on Lockscreen

  • 1 – 10

  • 11 – 19

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 5 có phiên âm – Vocabulary Unit 5 12th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 5 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 5 lớp 12 phần Getting Started nhé!

cultural identity /ˈkʌltʃərəl aɪˈdentəti/: bản sắc văn hóa

cultural practices /ˈkʌltʃərəl ˈpræktɪs/ : các hoạt động văn hóa, tập quán văn hóa

diversity /daɪˈvɜːsəti/ (n) tính đa dạng

maintain /meɪnˈteɪn/ (v) bảo vệ, duy trì

Language

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 5 lớp 12 phần Language nhé!

assimilate /əˈsɪməleɪt/ (v) đồng hóa

assimilation /əˌsɪməˈleɪʃn/ (n) sự đồng hóa

custom /ˈkʌstəm/ (n) phong tục, tập quán

multicultural /ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/ (a) đa văn hóa

national custome /ˌnæʃnəl ˈkɒstjuːm/ trang phục dân tộca

Skills

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 5 lớp 12 phần Skills nhé!

unify /ˈjuːnɪfaɪ/ (v) thống nhất

unique /juˈniːk/ (a) độc lập, duy nhất, chỉ có

unite /juˈnaɪt/ (v) đoàn kết

attire /əˈtaɪə(r)/ (n) quần áo, trang phục

Communication and Culture

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 5 lớp 12 phần Communication and Culture nhé!

solidarity /ˌsɒlɪˈdærəti/ (n) sự đoàn kết, tình đoàn kết

flock /flɒk/ (v) lũ lượt kéo đến

worship /ˈwɜːʃɪp/ (v) tôn kính, thờ cúng

blind man’s buff: trò chơi bịt mắt bắt dê

Looking Back

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 5 lớp 12 phần Looking Back nhé!

martial spirit /ˈmɑːʃl ˈspɪrɪt/ (n.phr) tin thần thượng võ

national pride /ˌnæʃnəl praɪd/: lòng tự hào dân tộc

Cùng Học Hay ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 5

  • Đề tiếng Anh lớp 12 Unit 5 Cultural Identity
  • Kiểm tra từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 5
  • Bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 5

GETTING STARTED

LANGUAGE

SKILLS

COMMUNICATION AND CULTURE

LOOKING BACK

Vocabulary

LÀM BÀI

HOCHAY.COM – nhận thông báo video mới nhất từ Học Từ Vựng HocHay: Từ Vựng Tiếng Anh Dễ Dàng

Subscribe Youtube Channel | Youtube.com/HocHay

Follow Fanpage Facebook | Facebook.com/HocHayco

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

 

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit5lop12 #tienganhlop12unit5 #tuvungtienganhlop12unit5

Xem chi tiết: https://hochay.com/tieng-anh-lop-12-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-12-unit-5-cultural-identity-hoc-hay-73.html

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Ngọc Nga Học Hay

Check Also

Các văn bản pháp luật quy định về trách nhiệm nộp thuế khi bán hàng online? – Thương mại điện tử MuaBanNhanh – MBN hướng dẫn bán hàng

Bán hàng online không cần đăng ký kinh doanh. Tại khoản 1 Điều 3 Nghị …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *